foto: Sabine van Erp

Wat gaat SOVIDZ doen?

De verhalen die wij ontvangen zijn zeer divers en verspreid over het gehele land. Ze gaan in de kern allemaal over dezelfde vraag: weegt de bescherming tegen een Covid-besmetting voor bewoners en personeel op tegen de opgelegde vrijheids- en contactbeperkingen? Het té drastisch inperken van de vrijheid van individuele bewoners druist in tegen de minimale vereisten en gebruiken van persoonsgerichte zorgverlening. Dit geldt te meer voor cliënten die goed instrueerbaar zijn en voor de Covid-crisis gewend waren om bijvoorbeeld zelfstandig te wandelen of te fietsen. Hetzelfde geldt voor bewoners die een appartement huren in een zorginstelling.


Wat wil SOVIDZ bereiken?

Ons doel is dat voor alle woonzorginstellingen duidelijker wordt waar de grens ligt tussen beschermen en vrijheid bieden. Zo wordt nu geen eenduidige lijn met betrekking tot bezoek gehanteerd: sommige huizen zijn nog helemaal dicht, in andere huizen is 15 minuten onder toezicht toegestaan maar wandelen nog niet, soms mag een bewoner zelfstandig of met familie of vrienden wandelen, en in andere huizen mag een bewoner alleen met mooi weer naar de tuin. Er zijn ook huizen waar een bezoek niet door tijd is begrensd.

Het oordeel van een rechter over bepaalde maatregelen kan helpen om de grenzen scherp te krijgen tussen wat wel en wat niet een geoorloofde Covid-maatregel is. Nadeel daarvan is dat het gaat om individuele rechtszaken waarbij het niet realistisch is te verwachten dat deze altijd in ons voordeel zullen worden beslecht.


Onze oproep aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op zorginstellingen in het kader van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Wij willen daarom de IGJ vragen om:

  • prioriteit te geven aan handhavend optreden bij klachten en meldingen over het Covid-beleid van woonzorginstellingen die verblijf aanbieden aan zorgbehoevenden, en

  • handhavend op te treden in de individuele zaken die wij aan haar voorleggen.

Tegen een afwijzing van bovenstaande verzoeken, kan in bezwaar en beroep worden gegaan. Of dat in dat geval zinvol is, zullen wij tegen die tijd beoordelen.


Staat heeft grotere verantwoordelijheid

Ook onderzoeken wij of de Staat met een reële kans op succes kan worden aangesproken op haar verantwoordelijkheid in het kader van de openbare gezondheidszorg. Wij zijn namelijk van mening dat de Staat duidelijker normen dient te stellen aan woonzorginstellingen omtrent persoonsgerichte zorg ten tijde van een pandemie.

Langs deze wegen denken wij de juridische discussie over het onderwerp op effectieve en efficiënte wijze te kunnen voeren en hierdoor ons doel te bereiken. Wij verwachten hiermee richtlijnen te kunnen afdwingen waarin uiteen wordt gezet welke vrijheidsbeperkingen in strijd zijn met goede zorgverlening. Mag een bewoner bijvoorbeeld zonder meer in quarantaine wordt geplaatst als hij een arts bezoekt of tegen de regels in naar buiten gaat? Dit is nu relevant, maar ook als er een mogelijke tweede golf van besmettingen komt en de lockdown nadien weer wordt opgeheven.


SOVIDZ steunen? Houd de mail in de gaten

Zodra de Stichting is opgericht en is ingeschreven is in het handelsregister – wij hopen binnen een week – laten wij u weten hoe u ons verder kunt steunen in deze aanpak.