Privacyverklaring

De stichting Stop Onnodige Vrijheidsbeperking In De Zorg (“SOVIDZ”) voert juridische procedures die betrekking hebben op regels van woonzorginstellingen voor bezoek en bewegingsvrijheid in verband met het Corona virus. Met deze privacyverklaring informeren wij u over de mogelijke verwerking van uw persoonsgegevens.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

U kunt zich inschrijven voor een nieuwsbrief dan wel aan ons vragen om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van SOVIDZ. Wij gebruiken dan uw contactgegevens uitsluitend daarvoor. U kunt op elk moment aangeven dat u niet langer wenst dat wij uw gegevens gebruiken, waarna wij uw gegevens onmiddellijk verwijderen.

U kunt SOVIDZ vertellen over hoe regels van een woonzorginstelling voor bezoek en bewegingsvrijheid in verband met het Corona virus de bewoners onnodig beperken. Uw verhaal gebruiken we om te oordelen of dit gebruikt kan worden in een juridische procedure. Als we dat doen dan nemen we eerst contact met u op via het door u doorgegeven e-mailadres. Wanneer we na beoordeling het verhaal niet gaan gebruiken zullen we dit verwijderen. Als u echter eerder aangeeft dat u wilt dat wij de gegevens verwijderen dan zullen wij dat onmiddellijk doen.

U kunt geld doneren om het werk van SOVIDZ mogelijk te maken. Wij zullen dan uw betalingsgegevens verwerken om uitvoering te geven aan deze (schenkings)overeenkomst. Uw betalingsgegevens worden vervolgens 7 jaren in onze boekhouding bewaard.

Onze website

Op onze website kunnen wij gebruikmaken van cookies, maar dan uitsluitend voor zover die noodzakelijk zijn om de website te kunnen aanbieden. Er worden dus geen zogenaamde tracking of analytische cookies gebruikt.

Met wie wij persoonsgegevens delen

In verband met een juridische procedure kan SOVIDZ uw gegevens delen met haar advocatenkantoor Coupry, maar niet eerder dan nadat u toestemming hiervoor heeft gegeven. Over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van een juridische procedure kunt u informatie vinden in het privacy statement van het advocatenkantoor Coupry (https://coupry.nl/nl/privacy/).

Daarnaast gebruikt SOVIDZ een leverancier die in opdracht en onder verantwoordelijkheid van SOVIDZ persoonsgegevens verwerkt in het kader van het gebruik van kantoorautomatisering.

Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming biedt aan u rechten, die u onder bepaalde voorwaarden kunt uitoefenen. Zo heeft u het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens die wij verwerken. In het geval u toestemming voor een verwerking van uw persoonsgegevens heeft verleend kunt u deze te allen tijde weer intrekken. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook kan u het recht hebben om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ten slotte, heeft u onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

U wilt contact met ons opnemen

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, of wilt u meer weten over, dan wel gebruik maken van, uw rechten dan kunt u deze richten aan SOVIDZ per e-mail naar info@sovidz.nl.